സ്റ്റോക്കിലുള്ള ടൈറ്റൻ പ്രതിമകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം

Eren Yeager, Mikasa Ackerman, Armin Arlert, Krista Lenz, Reiner Braun ആനിമേഷൻ രൂപങ്ങളും പ്രതിമകളും പോലുള്ള സ്റ്റോക്കിലുള്ള ടൈറ്റൻ പ്രതിമകൾക്ക് നേരെയുള്ള ഈ ആക്രമണം പരിശോധിക്കുക. ഷിപ്പിംഗ് ഫീസ് അടച്ച് 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ ഷിപ്പ് ചെയ്യപ്പെടും. . യഥാർത്ഥ സ്റ്റുഡിയോകളിൽ നിന്നുള്ള 100% അംഗീകൃത പ്രതിമകൾ. കൂടുതലറിവ് നേടുക!